HOME A MESSAGE FROM THE DEAN ABOUT US ORGANIZATIONS LEADERSHIP COMMITTEE PEOPLE ACTIVITY CONTACT US
COMMITTEE
Standing Faculty Council
HOMECOMMITTEE

Chairman:Yijun ZHOU

Vice Chairman: Jianxin XIA

Members: Jun JIN, Ying LIU, Chunlin LONG, Weiguo SANG, Wenshu WANG, Kun XUE, Shuping ZHANGNo.27 S.Zhongguancun St, Minzu University of China, Haidian District, Beijing, China, 100081
2013©College of Life and Environmental Sciences(CLES),Minzu University of China(MUC)

Contact Details | Feedback | About Us